Aktualizované a platné od 21. 3. 2019

Realizací objednávky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami prodeje:

Prohlášení kupujícího:
- Odesláním objednávky potvrzuji, že je mi více než 18 let a jsem zcela svéprávný /svéprávná.
- Prohlašuji, že nakupuji pouze suroviny a produkty, ke kterým mám dostatek znalostí a ověřených informací o jejich vlastnostech a možnostech bezpečného použití.
- Beru na vědomí, že produkty nabízené v tomto e-shopu nejsou schválenou náhradou systémové zdravotní péče.
- Jsem si vědom toho, že prodávající nemůže zaručit subjektivní pocit očekávaných účinků surovin vyrobených z rostlin v případě, že dojde ke změně šarže, původu nebo výrobce u konkrétního typu produktu se stejnými parametry v jeho obchodním označení.

Podmínky prodeje:
1. Platné jsou objednávky realizované pouze přes systém e-shopu www.vinaturae.cz, jelikož je třeba před odesláním objednávky přečíst a souhlasit s obchodními podmínkami tohoto obchodu. Potvrzená objednávka je pro obě strany závazná. Kupující a prodávající mají právo odstoupit od kupní smlouvy dle níže uvedených podmínek (odstavec "Odstoupení od smlouvy").
2. Vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit objednávku nebo její část v případech, že zboží není skladem nebo se již nedováží, nebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat.  
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které nerespektují stanovené obchodní podmínky e-shopu. Dále také, pokud vznikne podezření na možné zneužití surovin, je zjevná neznalost problematiky dalšího zpracování surovin, kupující je nekontaktní při ověřování některých náležitostí objednávky nebo pokud byly uvedeny nekorektní nebo neúplné údaje pro řádné zpracování a doručení zásilky.
4. Objednávky nových zákazníků, které jsou vytvořené přes systém e-shopu s požadavkem odeslání na dobírku, telefonicky zpětně ověřujeme: zda je příjemce zásilky reálný a kontaktní a zda se nejedná o tzv. fake order. V případě, že nebude možné objednávku telefonicky ověřit, bude vyřazena ze zpracování.
5. Tento e-shop se zabývá pouze komunitním maloobchodním prodejem pro konečné spotřebitele. Tento e-shop neprovozuje velkoobchodní činnost.

Potvrzení objednávky:
Každá realizovaná objednávka bude potvrzena e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v kontaktních údajích. Doručením tohoto e-mailu tak dochází k potvrzení o uzavřené kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím. V případě, že notifikační e-mail neobdržíte do jedné hodiny po potvrzení a odeslání objednávky, zřejmě byl kontaktní e-mail v objednávkovém formuláři uvedený s chybou nebo nebyla objednávka v posledním kroku realizace řádně odeslána. V tomto případě nás co nejdříve kontaktujte.

Odpovědnost za škody:
Prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé na zdraví a majetku způsobené neuváženým, nesprávným či neodborným užitím surovin z nedbalosti, neznalosti věci, nebo v případě zneužití prodávaných surovin. Kupující přebírá po zakoupení zboží plnou odpovědnost za případné ekologické škody z nesprávné likvidace nepoužitého nebo nespotřebovaného zboží.

Reklamace:
V případě, že Vám bude balík doručený s viditelným poškozením, nepřebírejte jej od přepravce. Na pozdější reklamace závad vzniklých poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel, reklamaci budete moci uplatnit pouze u přepravní společnosti. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky nebo kvality dodávaného zboží akceptujeme do 2 dnů po převzetí zásilky od přepravce. Takové případy vyřešíme neprodleně e-mailem nebo telefonicky. Po uznání reklamace budete vyzváni k zaslání reklamovaného zboží zpět na adresu dodavatele. Zboží neposílejte na dobírku. Částka odpovídající kupní ceně reklamovaného zboží včetně nákladů za přepravu Vám bude bez zbytečných odkladů vrácena na dohodnutý bankovní účet. 

Odstoupení od smlouvy:
Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku v celém rozsahu, a to buď s vysvětlením důvodu nebo bez udání důvodu. Zákazník má právo zrušit realizovanou objednávku nejpozději do 1 hodiny od přijatého potvrzení o její realizaci. Stornování objednávky lze učinit písemně s uvedením kódu objednávky, a to prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem odeslaného na adresu: vinaturae@gmail.com. Kupující má právo do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky odstoupit od smlouvy a do 14 kalendářních dnů vrátit zboží prodejci (viz. § 1831, odstavec 2 NOZ) bez udání důvodu (dále pak § 1829 odst. 2 NOZ). Z povahy zboží vyplývá, že nesmí být znehodnocené, použité a musí být v originálním, zapečetěném a nepoškozeném obalu. Vrácení zboží se provede prostřednictvím přepravní společnosti nebo osobně na adrese provozovny. Pokud je zboží zasláno zpět prostřednictvím přepravní společnosti, je třeba jej zaslat s pojištěním na cenu hodnoty zboží na adresu provozovny. Součástí procesu vrácení zboží do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu je poučení prodejcem a vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy. Předtištěný formulář s poučením bude zaslán zákazníkovi e-mailem (viz NOZ §1820 odst. 1 písmeno "f"). Po vrácení a kontrole zboží bude zákazníkovi zaslána kopie opravného daňového dokladu. Po podepsání a odeslání opravného daňového dokladu zákazníkem zpět prodejci bude po přijetí a kontrole podepsaného opravného daňového dokladu bez zbytečných odkladů vrácena finanční částka odpovídající fakturované ceně v objednávce na dohodnutý bankovní účet. 

Nedokončená obchodní transakce:
Objednávky učiněné s volbou platby bankovním převodem jsou splatné do 5ti pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. Nebude-li platba do 5ti pracovních dnů od učinění objednávky promítnuta na našem účtu, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit a blokované zboží vrátit do prodeje. Přijatou platbu na již zrušenou objednávku vracíme bezodkladně a v plné výši zpět na zdrojový bankovní účet plátce. Objednávku a platbu je pak možné učinit znovu s nově přiděleným identifikačním kódem a variabilním symbolem. Případné předchozí slevy nebo původní výhodnější ceny ze stornované objednávky nelze zpětně vyžadovat. 

Zpracování osobních údajů:
Provozovatel e-shopu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou poskytnuté třetím osobám. Osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let, dle zákona o účetnictví č. 563/1991, od datumu poslední realizované objednávky. Zákazník má právo vyžádat si vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace. Zákazník má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

Odesláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami.